Фондация "Слънчеви лъчи"

Фондация „Слънчеви лъчи“ е създадена с цел осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране, индивидуална и групова психотерапия, както и подпомагане цялостното развитие на личността чрез създаване на среда за адресиране на емоционалните, социални, етически, психологични и академични нужди на деца и младежи.
Мисия на фондацията е фасилитирането и изграждането на позитивни взаимовръзки между деца, учители, родители и семейства, насърчаване развитието на индивидуалния потенциал и повишаване осъзнатостта за взаимовръзката между хората и заобикалящия свят. Стимулиране на себепознание, любознателност, самокритичност, емоционална чувствителност и съпричастност, творчество, екипна работа и предприемчивост чрез компетентности подходи, придобиване на умения и развиване на способности.
Като форма на неформално образование, фондацията изпълнява комплементарна или допълваща функция спрямо формалното образование, подпомагаща повишаването на неговото качество, отколкото алтернативна такава. Затова част от мисията й е подкрепата на формалното образование чрез различни методи, съдържание и средства, ориентирани към нуждите на децата, младежите и техните родители.