Групи по психодрама за деца

Разработена от Джейкъб Морено, психодрамата представлява терапевтичен процес, включващ разиграването на определени роли и драматични моменти в проблемни ситуации в ежедневния живот на деца и тийнейджъри. Техниката е подходяща както за групова, така и за индивидуална терапия. 

Ключовият инструмент, който се използва в психодраматичната терапевтична работа, е естествената детска креативност и въображение. Децата получават възможност да разиграват конфликтни ситуации, да упражняват избора си, да освобождават стреса и развиват автономност. Учат се да експериментират в различни роли без ограничение, свободно да изразяват своите емоции, да разпознават чуждите преживявания, да отстояват себе си и изследват взаимодействието си с другите.

Отношенията с връстниците, в контекста на груповата работа, предоставят възможност за развиване на социално – емоционалните компетентности и когнитивни умения. Освен това, комуникацията между децата ги подпомага в това да се научат да изразяват индивидуалността си, да заявяват нуждите и намеренията си и същевременно да се споразумяват относно правила и норми и сътрудничат при избора на общ сценарий. 

Този вид терапия използва основно символната игра. Тя не представлява единствено абстрактното репрезентиране на конкретен конфликт, задача или проблем, пред които е изправено детето, но включва и неговото активно преодоляване и разрешаване. Детето се преживява като активен създател на собствената си жизнена ситуация. Психодрамата за деца цели събуждането на спонтанността и креативността на детето и в случаите, когато те са ограничени или потиснати, спомага за тяхното съживяване и развитие.  

Децата се разпределят в групи, състоящи се от 4 до 6 участника, близки по възраст, и продължават минимум 10 седмици. Сесиите се провеждат един път седмично в рамките на един час. 

Преди груповата работа е необходима консултативна беседа с родителите за изясняване динамиката на семейната система, заявката за терапия, презентиране на метода, продължителност и обсъждане на желаните резултати.

Индивидуални психодрама сесии с деца

Разработена от Джейкъб Морено, психодрамата представлява терапевтичен процес, включващ разиграването на определени роли и драматични моменти в проблемни ситуации в ежедневния живот на деца и тийнейджъри. Техниката е подходяща както за групова, така и за индивидуална терапия. 

Ключовият инструмент, който се използва в психодраматичната терапевтична работа, е естествената детска креативност и въображение. Децата получават възможност да разиграват конфликтни ситуации, да упражняват избора си, да освобождават стреса и развиват автономност. Учат се да експериментират в различни роли без ограничение, свободно да изразяват своите емоции, да разпознават чуждите преживявания, да отстояват себе си и изследват взаимодействието си с другите.

Този вид терапия използва основно символната игра. Тя не представлява единствено абстрактното репрезентиране на конкретен конфликт, задача или проблем, пред които е изправено детето, но включва и неговото активно преодоляване и разрешаване. Детето се преживява като активен създател на собствената си жизнена ситуация. Психодрамата за деца цели събуждането на спонтанността и креативността на детето и в случаите, когато те са ограничени или потиснати, спомага за тяхното съживяване и развитие.  

Продължителността на индивидуалните психодраматични сесии е 50 минути като броят им се определя от желанието на клиента и спецификата на проблема.

Психодраматични сесии родители с деца

Психодрама сесиите за родители и деца следват модела на научно – доказана програма за повишаване устойчивостта на връзката между родител – дете.  Това е първата базисна връзка, която детето изгражда със света и след това пресъздава във взаимоотношенията си с връстниците. Когато тази връзка е сигурна, тя се превръща в източник на самоувереност, смело изследване на заобикалящата среда и устойчивост при справянето с житейски кризи. Колкото по-несигурна е привързаността на едно дете към значимата фигура, толкова по-вероятно е то да не развие привързаност или да не установи сигурни отношения с други лица.

Психодраматичните срещи преминават под формата на ролеви игри и имат за цел да подпомогнат родители, които срещат трудности във връзката си със своите деца. Подходът предлага възможност за упражняване и развиване на майчиния инстинкт и проницателност по един преживелищен начин, благодарение на терапевтичните аспекти на психодраматичната игра. А те включват креативност, спонтанност, радост, въображение, връзка с емоциите – компоненти, които се асоциират с позитивното родителство. 

Защитеното и сигурно пространство на играта „на ужким“ позволява свободно експериментиране на непреодолими или трудни за дискутиране и осмисляне въпроси и теми между родители и деца, които намират своите решения през ролевата игра. Това развива и засилва родителската чувствителност към преживяванията на детето и едновременно повишава усещането за доверие и сигурност в него.