Медитация за деца

Представете си какво би било децата да се учат на това как да трансформират умовете си, как да ги познават и управляват….

Представете си какво би било, ако знаеха как да възпитават в себе си състрадание…

А какво би станало, ако знаеха как да развиват устойчивост, за да посрещат житейски предизвикателства….

Програмата Майндфулнес (осъзнатост) за деца 7 – 11 г. се състои от 12 едночасови урока, предавани под формата на игри, музика, експерименти, задачи, видеа и групови дискусии, което прави майндфулнес интересен и вдъхновяващ. 

Какво означава майндфулнес?
Майндфулнес буквално се превежда като състояние на „цялостно присъствие на ума“.  Да бъдеш майндфул означава да си напълно осъзнат за това, което се случва тук и сега, без оценка и осъждане или без да се полагат усилия за промяна на преживяването със запазване на откритост и любопитство към случващото се. 

Какво представлява майндфулнес медитацията?
Майндфулнес медитацията е кратка медитативна практика, която учи децата как да насочват вниманието си към това, което се случва в момента. Това може да са усещания – приятни и неприятни, аромати, звуци, вкусове. Могат да бъдат също и различни емоции, чувства и мисли.

Основните цели на курса са подобряване на общото ментално, емоционално и социално благополучие на децата чрез работа върху:

  •   вниманието
  •   самоконтрола
  •   самоосъзнатостта
  •   емоционалната регулация
  •   благодарността
  •   доброта към себе си
  •   доброта към другите


Програмата е изцяло съобразена с потребностите на децата в начална училищна възраст и взема предвид предизвикателствата, пред които се изправя детето в този етап от живота си. Всяка среща се използва за насърчаване самостоятелното мислене, развиването на самоувереност и личностния потенциал. Уроците винаги са подавани така, че да провокират рефлексия или дават възможност на детето да разсъждава над собствените избори, преценки, действия и поведение.  Освен постигането на предварително заложените цели, курсът промотира социално-емоционалното взаимодействие, подпомага развиването на комуникативните умения, които включват открито споделяне на мислите и емоциите, изслушване на другите и зачитане на чуждия опит, подкрепя свободното себеизразяване, което спомага за лесно разкриване на формиращите се типове вътрешна архитектура на ума, автоматизирани мисли и поведения.

Предвид различните интелектуални и сензорни предпочитания никой не е принуждаван да стои мирно и медитира или прави нещо, което не желае.

Креативността и игрите са основните средства, които подбуждат детското любопитство относно това какво представлява майндфулнес. Учим, че майндфулнес означава не само оставане в покой, но може да бъде практикуван и в движение, когато обръщаме внимание на тялото докато вървим, бягаме, танцуваме или играем. До края на срещите децата придобиват не само концептуални знания за понятия като внимание, воля, намерение, майндсайт, резилиънс, благодарност и доброта, но и преживелищен опит за същите чрез включените в програмата игри и практики.  Упражняване практикуването на медитации за доброта и благодарност, формирането на качества като искрена загриженост в комуникацията, състрадание и приемане създава среда, която работи за увеличаването на т.н. социална кохерентност (съгласуваност на тяло-ум-сърце), което проличава в усещането за заедност, силна групова интуитивност – с деца и родители, поток и хармоничност.  Тази хармоничност неминуемо има позитивен ефект върху социалното поведение и взаимодействие и помага на децата да се чувстват щастливи, удовлетворени и сигурни. 

Според резултати от извършени проучвания, практикуването на майндфулнес има множество ползи:

–    подобрява и повишава концентрацията;

–    има положителен ефект върху академичното представяне;

–    намалява стреса, депресията, тревожността и проблемното поведение;

–    подпомага емоционалното и физическо благосъстояние;

–    подобрява съня;

–    подобрява саморегулацията;

–    с повишава чувството за състрадание и доброта;

–    с спомага за установяването на по-добри взаимоотношения;

–    повишава удовлетвореността от живота.

За повече информация:

https://www.facebook.com/watch/?v=400569181647157устойчивост